استان کرمانشاه :

دکتر داریوش جلیلی

دکتر محمدرضا شفیعی
دکتر شهرام فاضلی