نام : یوسف

First Name : Yousef

نام خانوادگی :شفائی خانقاه

 Last Name : Shafaeikhaneghah

     

شماره نظام پزشکی :    7692

Medical Council No. :   7692


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - یوسف آباد - خیابان شانزدهم - بیمارستان حضرت فاطمه

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  :


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com