نام :  ولی الله

First Name : Valiollah

نام خانوادگی : عالیشاهی

 Last Name : Alishahi

     

شماره نظام پزشکی :   46011 

Medical Council No. :   46011


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت 13 - ساختمان آرمان - طبقه 3 - واحد 16  

Address 1 :     


تلفن 1  : 7-586 41 22 0171

Tel 1  :  +98 (171)  22 41 586-7


تلفن 2  : 15 650 22 0171

Tel 2  :  +98 (171) 22 650 15


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 88 24 500 0930   

Mobile  :    +98 (930) 500 24 88  


ایمیل  :   alishahi_vo@yahoo.com

E-Mail  : alishahi_vo@yahoo.com


وب سایت www.drvaliollahalishahi.ir

Website  :  www.drvaliollahalishahi.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com