نام : طیب

First Name : Tayyeb

نام خانوادگی : قدیمی

 Last Name : Ghadimi

     

شماره نظام پزشکی :    28855

Medical Council No. :   28855


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  سنندج - میدان آزادی - خیابان آبیدر - ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Address 1 :     


تلفن 1  : 01 71 328 0871

Tel 1  : +98 (871) 328 71 01


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  50 00 871 918   

Mobile  : +98 (918) 871 00 50     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com