نام :  سیاوش

First Name : Siavash

نام خانوادگی : صفوی

 Last Name : Safavi

     

شماره نظام پزشکی :   12156

Medical Council No. :   12156


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از پل رومی- ساختمان 2016

Address 1 :     


تلفن 1  :  20 90 21 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 21 90 20


تلفن 2  :  22 71 23 22 021

Tel 2  :  +98 (21) 22 23 71 22


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com