نام : سیامک

First Name : Siamak

نام خانوادگی :فرخ فرقانی

 Last Name : Farrokh Forghani

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  : 8 - 27 81 10 88  (بیمارستان حضرت فاطمه)

Tel 1  :  +98 (21) 88 10 81 27 - 8


تلفن 2  : 6 - 31 00 77 88 ( بیمارستان شهید مطهری )

Tel 12  :  (+98) 21 88 77 00 31 - 6


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com