نام : شاهرخ

First Name :  Shahrokh

نام خانوادگی : عطاریان

 Last Name :  Attarian

     

شماره نظام پزشکی74815

Medical Council No. :   74815


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه دوم - ساختمان پزشکان مهداد طبقه اول

Address 1 : Tehran - Motahari - St. Miremad - Alley II - Doctors Building first floor Mahdad


تلفن 1  : 86043894

Tel 1  : 86043894


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 09123867484

Mobile  : 09123867484


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com