نام : شهریار

First Name : Shahriar

نام خانوادگی : لقمانی

 Last Name : Loghmani

     

شماره نظام پزشکی :   30790

Medical Council No. :   30790


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان النا - طبقه اول  

Address 1 :     


تلفن 1  :  65 95 628 0311

Tel 1  :  +98 (311) 628 95 65 


تلفن 2  :  66 95 628 0311

Tel 2  :  +98 (311) 628 95 66


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com