نام :  شهرام

First Name : Shahram

نام خانوادگی :رحیمیان

 Last Name : Rahimian

     

شماره نظام پزشکی :    69195

Medical Council No. :   69195


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : سمنان - میدان سعدی - ساختمان صدف - طبقه چهارم - واحد 8  

Address 1 :     


تلفن 1  : 31 33 332 0233

Tel 1  :  +98 (233) 332 33 31


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09196021072

Mobile  :   09196021072  


ایمیل  :   sharaun1351@gmail.com

E-Mail  :  sharaun1351@gmail.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com