نام : شهرام

First Name :  Shahram

نام خانوادگی :فاضلی

 Last Name :  Fazeli

     

شماره نظام پزشکی :    65969

Medical Council No. :   65969


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی اصفهانی - ساختمان توحید

Address 1 :     


تلفن 1  : 94 24 721 0831

Tel 1  : +98 (831) 721 24 94 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com