نام : شهاب

First Name : Shahab

نام خانوادگی :خسروی بروجنی

 Last Name : Khosravi Boroujeni

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اصفهان-چهار باغ بالا-روبروی کارخانه زمزم-مجتمع پارسیان-واحد 301

Address 1 :     


تلفن 1  : 52 79 624 0311

Tel 1  :  +98 (311) 624 79 52


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com