نام :  سید کمال

First Name : Seyed Kamal

نام خانوادگی :فروتن

 Last Name : Forootan

     

شماره نظام پزشکی :   11349

Medical Council No. :  11349


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان ولیعصر - ابتدای استاد مطهری ( تخت طاووس ) - شماره 466

Address 1 :   No.466- Takhtetavoos (Motahari) st - Valiasr Ave - Tehran - Iran  


تلفن 1  : 89 08 89 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 89 08 89


تلفن 2  :  04 48 90 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 90 48 04


فاکس :     61 30 78 88 021

Fax  :    +98 (21) 88 78 30 61  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   k_sforootan@yahoo.com

E-Mail  :  k_sforootan@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com