نام :  سید کمال

First Name : Seyed Kamal

نام خانوادگی :فروتن

 Last Name : Forootan

     

شماره نظام پزشکی :   11349

Medical Council No. :  11349


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان استاد مطهری، ابتدای سربداران، شماره 39، طبقه 4، واحد 15

Address 1 :   Unit 15, 4th Floor, No.39, Sarbedaran St. Motahari St. Tehran Iran  


تلفن 1  : 02188904804

Tel 1  :  +98 (21) 88 90 48 04


تلفن 2  :  02188890889

Tel 2  :  +98 (21) 88 89  08 89


فاکس :     02188890889

Fax  :    +98 (21) 88 89 08 89  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   info@drforootan.com

E-Mail  :  info@drforootan.com


وب سایت www.drforootan.com

Website  :   www.drforootan.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com