نام : سید جواد

First Name : Seyed Javad

نام خانوادگی :امیری زاد

 Last Name : Amirizad

     

شماره نظام پزشکی :  19454

Medical Council No. : 19454


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران- جردن - بین جهان کودک و میرداماد - نبش سپیدار - شماره 202 - طبقه 5

Address 1 :     


تلفن 1  :   99 49 66 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 66 49 99


تلفن 2  :  19 62 78 88 021

Tel 2  :   +98 (21) 88 78 62 19


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com