نام :  سعیدرضا

First Name : Saeid Reza

نام خانوادگی : با عزت

 Last Name : Ba Ezzat

     

شماره نظام پزشکی :  81848

Medical Council No. : 81848


شماره عضویت انجمن  :   

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : کلینیک ویژه بیمارستان امین، کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا، بیمارستان سوانح و سوختگی

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09900668836

Mobile  :     09900668836


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :     شنبه ها و سه شنبه ها: کلینیک ویژه بیمارستان امین، 34475052

  دوشنبه ها: کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا، 36201818

  سه شنبه ها صبح: بیمارستان سوانح و سوختگی، 33457670

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com