نام :  پرویز

First Name : Parviz

نام خانوادگی : عامریون

 Last Name : Ameriun

     

شماره نظام پزشکی :    6059

Medical Council No. :   6059


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان محتشمی – نبش محتشمی 2 – ساختمان 50 – طبقه دوم

Address 1 :     


تلفن 1  : 47 44 842 0511

Tel 1  :  +98 (511) 842 44 47


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  ameryounp@yahoo.com

E-Mail  :  ameryounp@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com