نام : امید

First Name : Omid

نام خانوادگی : یوسف نژاد

 Last Name : Yousefnejad

     

شماره نظام پزشکی :  85060

Medical Council No. : 85060


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  مازندران - ساری - بیمارستان سوختگی زارع

Address 1 :     


تلفن 1  : 01133286868

Tel 1  :  01133286868


آدرس 2  :  ساری - خیابان فرهنگ - جنب ساختمان شهریار - مجتمع پزشکی فرهنگ طبقه 4

Address 2 :     


تلفن 2  : 01133304406

Tel 2  :  01133304406


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09112560020

Mobile  :    09112560020


ایمیل  :   dryoosefnezhad@yahoo.com

E-Mail  :  dryoosefnezhad@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com