نام : امید

First Name : Omid

نام خانوادگی : یوسف نژاد

 Last Name : Yousefnejad

     

شماره نظام پزشکی :  85060

Medical Council No. : 85060


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  مازندران-ساری-بیمارستان زارع

Address 1 :     


تلفن 1  : 9 - 01133283886

Tel 1  :  01133283886 - 9


آدرس 2  :  مازندران-نکا-بیمارستان امام حسین

Address 2 :     


تلفن 2  : 5 - 01134732152

Tel 2  :  01134732152 - 5


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09118900020

Mobile  :    09118900020


ایمیل  :   dryoosefnezhad@yahoo.com

E-Mail  :  dryoosefnezhad@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com