نام : نور احمد

First Name : Noor Ahmad

نام خانوادگی : لطیفی

 Last Name : Latifi

     

شماره نظام پزشکی :    20666

Medical Council No. :   20666


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان ولیعصر - اول سید جمال الدین اسد آبادی - نبش کوچه ششم - شماره 56

Address 1 :     


تلفن 1  :  60 75 71 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 71 75 60


تلفن 2  :  54 14 71 88 021

Tel 2  :  +98 (21) 88 71 14 54


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com