نام : نوید

First Name : Navid

نام خانوادگی  : رضوانی

 Last Name : Rezvani

     

شماره نظام پزشکی :

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  :

Tel 1 :


فاکس :    

Fax  :     


موبایل :  09120767697

Mobile  :  09120767697


ایمیل  : 

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :  

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com