نام : نسیم

First Name :Nasim

نام خانوادگی :یونسی

 Last Name : Younesi

     

شماره نظام پزشکی : 65147

Medical Council No. : 65147


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1 : 0939 236 75 78

Tel 1  :  +98(939)2367578


فاکس :    

Fax  :     


موبایل : 0912 139 87 01

Mobile  :    +98(912)1398701


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com