نام : ناصر

First Name : Naser

نام خانوادگی :سنجر موسوی

 Last Name : Sanjar Mousavi

     

شماره نظام پزشکی :    28526

Medical Council No. :   28526


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  مشهد - خیابان احمد آباد - ملاصدرا 22 - پلاک 35

Address 1 :     


تلفن 1  :  45 49 843 0513

Tel 1  :  +98 (513) 843 49 45


تلفن 2  :  07 98 841 0513

Tel 2  :  +98 (513) 841 98 07


فاکس  :  61 89 882 0513

Fax  :  +98 (513) 882 89 61


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com