نام :  مجتبی

First Name : Mojtaba

نام خانوادگی : واهب

 Last Name : Vaheb

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  سبزوار خیابان کاشفی  حدفاصل بیمارستان مبینی و چهار راه دادگستری ساختمان پارسیس طبقه سوم  

Address 1 :     


تلفن 1  :  ۴۴۲۶۹۳۳۷ - ۰۵۱

Tel 1  :  +98 (51) 442 69 337


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   info@drvaheb.ir

E-Mail  :   info@drvaheb.ir


وب سایت www.drvaheb.ir

Website  :    www.drvaheb.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com