نام : محسن

First Name :  Mohsen

نام خانوادگی :ایزدی

 Last Name : Izadi

     

شماره نظام پزشکی :   15727

Medical Council No. :  15727


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - خیابان وزراء- جنب خیابان 15 - ساختمان پارت کلینیک - طبقه دوم

Address 1 :     


تلفن 1  :   34 36 72 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 72 36 34


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   miv@dr-izadi.com

E-Mail  :  miv@dr-izadi.com


وب سایت www.dr-izadi.com

Website  :   www.dr-izadi.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com