نام :  محسن

First Name : Mohsen

نام خانوادگی : حسن زاد آذر

 Last Name : Hasanzad Azar

     

شماره نظام پزشکی :   72042

Medical Council No. :  72042


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   ارومیه - خیابان حسنی - ساختمان پزشکان سپید - طبقه 4

Address 1 :     


تلفن 1  : 56 52 348 0441

Tel 1  :  +98 (441) 348 52 56   


تلفن 1  : 89 51 348 0441

Tel 1  :  +98 (441) 348 51 89  


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com