نام : محسن

First Name : Mohsen

نام خانوادگی :اسدی

 Last Name : Asadi

     

شماره نظام پزشکی :  48962

Medical Council No. : 48962


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - خیابان یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهل ستون - کلینیک شقایق  

Address 1 :     


تلفن 1  : 23  60 10 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 10 60 23  


فاکس : 88 53 70 88 021

Fax  : +98 (21) 88 70 53 88  


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com