نام :  محمد تقی

First Name : Mohammad Taghi

نام خانوادگی :دینی

 Last Name : Dini

     

شماره نظام پزشکی :    63681

Medical Council No. :   63681


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   تهران - یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین خیابان بیست ستون و چهل ستون - شماره 74 - کلینیک شقایق

Address 1 :     


تلفن 1  :   80 53 70 88 021

Tel 1  :  +98 (21) 88 70 53 80


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com