نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی : ترحمی

 Last Name : Tarahomi

     

شماره نظام پزشکی : 80666

Medical Council No. :  80666


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   بیمارستان 15 خرداد

Address 1 :     


تلفن 1  :  88901108

Tel 1  :  (+98) 21 88 90 11 08


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com