نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی :شفیعی

 Last Name : Shafiee

     

شماره نظام پزشکی :    54957

Medical Council No. :   54957


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - بیمارستان طالقانی

Address 1 :     


تلفن 1  : 75 30 92 77 -021

Tel 1  :  +98 (21) 77 92 30 75


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :   09128064521  و 09128064520  

Mobile  :   +98 (912) 806 45 21 , +98 (912) 806 45 20


ایمیل  :    shafii2008@yahoo.com

E-Mail  :  shafii2008@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com