نام : محمد رضا

First Name : Mohammadreza

نام خانوادگی : عسکرزاده

 Last Name : Askarzadeh

     

شماره نظام پزشکی :    84960

Medical Council No. :   84960


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اصفهان، بلوار صفح ، بیمارستان الزهرا ، کلینیک ویژه (یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17)

Address 1 :     


تلفن 1  :  00 90 62 - 0313

Tel 1  :  +98 (313) 62 90 00


آدرس 2  :  اصفهان ، خیابان سپهسالار ، جنب کلینیک آبان ،کلینیک ویژه (شنبه از ساعت 17)

Address 2 :     


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com