نام : محمد رضا

First Name : Mohammad Reza

نام خانوادگی :آخوندی نسب

 Last Name : Akhoundinasab

     

شماره نظام پزشکی :  32096

Medical Council No. : 32096


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران – بلوار مرزداران - بین دانش و ایثار - ساختمان تخصصی مرزداران  

Address 1 :     


تلفن 1  : 02 21 21 44 021

Tel 1  :  +98 (21) 44 21 21 02


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   akhoondinasab@yahoo.com

E-Mail  :   akhoondinasab@yahoo.com


وب سایت www.akhoondinasab.ir

Website  :    www.akhoondinasab.ir


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com