نام :  محمد حسین

First Name : Mohammad Hossein

نام خانوادگی : رجبیان

 Last Name : Rajabian

     

شماره نظام پزشکی :   12919

Medical Council No. :   12919


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  شیراز - خیابان قصر دشت - نرسیده به کوچه 58 - شماره 1013

Address 1 :     


تلفن 1  :  62 56 626 0711

Tel 1  :  +98 (711) 626 56 62


تلفن 2  :  69 63 627 0711

Tel 2  :  +98 (711) 627 63 69


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com