نام :  محمد حسین

First Name : Mohammad Hosein

نام خانوادگی : حسامی رستمی

 Last Name : Hesami Rostami

     

شماره نظام پزشکی :   33917

Medical Council No. :  33917


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  ساری - خیابان فرهنگ -ساختمان شهریار 3 - واحد 406

Address 1 :     


تلفن 1  :  59 09 31 33 011

Tel 1  :  +98 (11) 33 31 09 59


تلفن 2  :  37 34 31 33 011

Tel 2  :   +98 (11) 33 31 34 37


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :    hesami_plas@yahoo.com

E-Mail  :  hesami_plas@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com