نام : محمد حسن

First Name : Mohammad Hasan

نام خانوادگی :آموزگار

 Last Name : Amoozegar

     

شماره نظام پزشکی :  11409

Medical Council No. : 11409


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  مشهد – خیابان احمد آباد – خیابان بهشت – بهشت 1

Address 1 :     


تلفن 1  :  26 24 843 0511

Tel 1  :  (+98) 511 843 24 26


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com