نام : محمد

First Name : Mohammad

نام خانوادگی : خاکزاد

 Last Name : Khakzad

     

شماره نظام پزشکی :  18492

Medical Council No. : 18492


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   بابل – باغ فردوس – جنب بیمارستان بابل کلینیک- ساختمان دکتر حمیدزاده 

Address 1 :     


تلفن 1  : 72 29 323 0111

Tel 1  :   +98 (111) 323 29 72


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com