نام : محمد

First Name : Mohammad

نام خانوادگی :قرائی

 Last Name : Gharaei

     

شماره نظام پزشکی :  25140

Medical Council No. : 25140


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   کرمان - خیابان احمدی - بیمارستان راضیه فیروز

Address 1 :     


تلفن 1  : 81 47 223 0341

Tel 1  :  +98 (341) 223 47 81


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com