نام : محمد

First Name : Mohammad

نام خانوادگی : قنائت پیشه

 Last Name : Ghanaatpisheh

     

شماره نظام پزشکی :  16313

Medical Council No. : 16313


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - ضلع شمال شرقی میدان ونک - ابتدای کوچه صانعی - روبروی مجتمع قضائی خانواده - مرکز جراحی فک وجمجمه - شماره 41

Address 1 :     


تلفن 1  :  11 28 78 88 021

Tel 1  : +98 (21) 88 78 28 11 


فاکس 94 94 88 88 021  

Fax  :  +98 (21) 88 88 94 94   


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   Ghanaatpisheh@yahoo.com

E-Mail  : Ghanaatpisheh@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com