نام : محمد

First Name : Mohammad

نام خانوادگی :ابراهیمی

 Last Name : Ebrahimi

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  کرج-چهارراه طالقانی-به سمت میدان شهدا-کنار زیر گذر-ساختمان حکیم طبقه اول

Address 1 :     


تلفن 1  : 4 - 53 91 221 (263) 98+

Tel 1  :  +98 (263) 221 91 53 -4


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com