نام : محمد

First Name :  Mohammad

نام خانوادگی : علیپور

 Last Name :  Alipour

     

شماره نظام پزشکی :    29636

Medical Council No. :   29636


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : اصفهان – خیابان شمس آبادی – خیابان پارس غربی – ساختمان مریم – واحد 32

Address 1 :  Esfahan Shamsabadi Aveneu west pars Aveneu Maryam bulding number 32    


تلفن 1  : 81 61 235 0311

Tel 1  :  +98 (311) 235 6181


تلفن 2  : 456 66 23 0311

Tel 2  :   +98 (311) 23 66 456


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :  

Birth day : 25/10/1342

Isfahan University of Medical Sciences

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com