نام : محمد مهدی

First Name : Mohammad Mahdi

نام خانوادگی :نوریان

 Last Name : Nourian

     

شماره نظام پزشکی :  

Medical Council No. :  


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : 

Address 1 :     


تلفن 1  : 02332231050

Tel 1  :  02332231050


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :   09121732365

Mobile  :   09121732365


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com