نام : مهرداد

First Name : Mehrdad

نام خانوادگی : مدرس

 Last Name : Modarres

     

شماره نظام پزشکی :    32884

Medical Council No. :   32884


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - خیابان شریعتی - سر پل رومی - مجتمع پزشکی پارسیان - طبقه اول  

Address 1 :     


تلفن 1  :    83 20 61 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 61 20 83


تلفن 2  :  84 20 61 22 021

Tel 2  :  +98 (21) 22 61 20 84


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com