نام : مدیا

First Name : Media

نام خانوادگی :اسلامی

 Last Name : Eslami

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1 :   گرگان - عدالت 11 - ساختمان آزادمرد - طبقه 2

Address 1 :     


تلفن 1  : 01732322644

Tel 1  :  +98(71) 32 32 26 44


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :  09115167202 و 09204746584

Mobile  : +98(911) 516 72 02 & +98(920) 474 65 84


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com