نام : مجید

First Name : Majid

نام خانوادگی : لاهوتی

 Last Name : Lahooti

     

شماره نظام پزشکی :   25672

Medical Council No. :   25672


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان ظفر - شماره 57 - واحد 9 

Address 1 :     


تلفن 1  : 25 40 27 22 021

Tel 1  : +98 (21) 22 27 40 25


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل 1  :   lahooti@plasticsurgeons.ir

E-Mail 1  :  lahooti@plasticsurgeons.ir


ایمیل 2  :    lahootim@yahoo.com

E-Mail 2  :  lahootim@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com