نام : مهیار

First Name : Mahyar

نام خانوادگی : کیافر

 Last Name : Kiafar

     

شماره نظام پزشکی :   76613

Medical Council No. :   76613


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  بیمارستان کوثر

Address 1 :     


تلفن 1  : 982128152000+

Tel 1  :  +98 (21) 281 52 000


فاکس :    

Fax  :     


موبایل :   09355263971

Mobile  :   09355263971  


ایمیل  :   mahyar.kiafar@gmail.com

E-Mail  :   mahyar.kiafar@gmail.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :  

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com