نام : محمود رضا

First Name : Mahmoodreza

نام خانوادگی :اصحاب یمین

 Last Name : Ashabyamin

     

شماره نظام پزشکی :  55668

Medical Council No. : 55668


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  کرمان - خیابان فردوسی - ساختمان پزشکان آراد - طبقه 6 - واحد 8

Address 1 :     


تلفن 1  :   45 36 223 0341

Tel 1  :  +98 (341) 223 36 45


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   Mrashab@yahoo.com

E-Mail  :  Mrashab@yahoo.com


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com