نام :  مهدی

First Name : Mahdi

نام خانوادگی : راستی اردکانی

 Last Name : Rasti ardakani

     

شماره نظام پزشکی :   55022

Medical Council No. :  55022


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  اصفهان - میدان دروازه شیراز - جنب بانک اقتصاد نوین - مجتمع آزادی- واحد 6  

Address 1 :     


تلفن 1  :  46 35 663 0311

Tel 1  :  +98 (311) 663 35 46


تلفن 2  : 96 05 661 0311

Tel 2  :  +98 (311) 661 05 96


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :   mh_rasti@yahoo.com

E-Mail  :  mh_rasti@yahoo.com


وب سایت www.drrasti.com

Website  :   www.drrasti.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، ساختمان 43، طبقه اول، واحد3، کدپستی، 1558619794

تلفن / فکس: 88506456 - 88506457 (21) (+98)

صندوق پستی: 1313 - 13335

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com