نام :  مهدی

First Name : Mahdi

نام خانوادگی : غنچه

 Last Name : Ghoncheh

     

شماره نظام پزشکی :  48027

Medical Council No. : 48027


شماره عضویت انجمن  :   95375

Society Membership No.  :     95375


آدرس 1  : خراسان جنوبی. بیرجند. بیمارستان امام رضا

Address 1 :     


تلفن 1  :  

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :     09123110445

Mobile  :     +98 (912) 3110445


ایمیل  :   mahdighoncheh@gmail.com

E-Mail  :  mahdighoncheh@gmail.com


وب سایت www.zeebasurgery.com

Website  :   www.zeebasurgery.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com