نام : مهدی

First Name : Mahdi

نام خانوادگی : اسکندرلو

 Last Name : Eskandarlo

     

شماره نظام پزشکی : 

Medical Council No. :


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1 : همدان-خیابان جهاد-میدان بیمه-مجتمع نیاوران-طبقه سوم

Address 1 :     


تلفن 1 : 08138217003,08138217004

Tel 1  : 


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  : 09180015133   

Mobile  :   +98 (918) 0015133   


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com