نام :  خسرو

First Name : Khousro

نام خانوادگی : دبیرزاده

 Last Name : Dabirzadeh

     

شماره نظام پزشکی :   23029

Medical Council No. :  23029


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  : تهران - جردن (آفریقا ) - خیابان تور - شماره 64 جدید (17 قدیم ) 

Address 1 :     


تلفن 1  :  02 83 05 22 021

Tel 1  :  +98 (21) 22 05 83 02


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com