نام :  خلیل

First Name : Khalil

نام خانوادگی : رستمی

 Last Name : Rostami

     

شماره نظام پزشکی :   31252

Medical Council No. :   31252


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :  تهران - سعادت آباد - سرو شرقی - نبش خیابان سوم  

Address 1 :     


تلفن 1  : 00 41 07 22 021

Tel 1  : +98 (21) 22 07 41 00


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com