نام :  کسری

First Name : Kasra

نام خانوادگی : مشیرآبادی

 Last Name : Moshir Abadi

     

شماره نظام پزشکی :  92423

Medical Council No. : 92423


شماره عضویت انجمن  :   95382

Society Membership No.  :     95382


آدرس 1  :   بیمارستان سوانح سوختگی شهدای یافت آباد

Address 1 :     


تلفن 1  :    989215658654+

Tel 1  :    +98 (921) 5658654


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  :  

E-Mail  : 


وب سایت

Website  :  


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com