نام : حسین

First Name : Hossein

نام خانوادگی : ابدالی

 Last Name : Abdali

     

شماره نظام پزشکی :  29233

Medical Council No. : 29233


شماره عضویت انجمن  :    

Society Membership No.  :     


آدرس 1  :   اصفهان - چهارباغ بالا - روبروی هتل پل - مجتمع کوثر - طبقه چهارم - واحد 617

Address 1 :  617 no. - 4th stair - kowsar trade center - chahar bagh bala st. - isfahan  


تلفن 1  :  40 40 620 0311

Tel 1  :  +98 (311) 620 40 40 


تلفن 2  :   50 50 620 0311

Tel 2  :  + 98 (311) 620 50 50


فاکس :    

Fax  :     


موبایل  :    

Mobile  :     


ایمیل  : abdali@med.mui.ac.ir

E-Mail  : abdali@med.mui.ac.ir


وب سایت www.drh-abdali.com

Website  :  www.drh-abdali.com


توضیحات  :    

Comments  :     


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 

 

آدرس: تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از چهارراه جهان کودک - خیابان پدیدار - پلاک 26 واحد 10

تلفن / فکس: 86087285 و 86087252

ایمیل: p.surgeons@yahoo.com